Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF

BEVEZETÉS

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Webáruház működésével, megrendelési, és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu/aszf.pdf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: BLESSHARVEST Oktatási, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Betéti Társaság
A Szolgáltató rövid neve BLESSHARVEST Bt.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 3245 Recsk, Kossuth Lajos út 106.
A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe: 3245 Recsk, Kossuth Lajos út 106.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webaruhaz@lipovszky-matek-fizika.hu
A szolgáltató mobilszáma: +36 70 532-4476
Skype neve: magantanar
Cégjegyzékszáma: 10-06-027873
Adószáma: 22304072-1-10
Közösségi adószáma: HU22304072
Bankszámlaszáma (HUF): 10700529-66249986-51100005 (CIB Bank Zrt)
Bankszámlaszáma (HUF): IBAN: HU50-1070-0529-6624-9986-5110-0005
SWIFT/BC kód: CIBHHUHB
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Egri Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 36 311 611
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató
Neve: MediaArt Online Megoldások Kft.
Címe: 9022 Győr, Szent István út 16/A Fsz. 2.
Szerverpark: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon: +36/30/37-33-611
E-mail címe: info@mediaart.hu
Weboldala: https://mediaart.hu/

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2018. augusztus hó 23 nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A Szolgáltató a Lipovszky-Matek-Fizika Webáruházat kizárólag az általa tanított diákok és szüleik, gondviselőik, hozzátartozóik vagy támogatóik (továbbiakban: Felhasználó) részére hozta létre internetes bankkártya elfogadó helyként fizetéskönnyítés céljából. Más terméket vagy szolgáltatást a Szolgáltató nem árusít. A fentnevezett felhasználói körön kívül mások számára nem nyújt és nem értékesít szolgáltatást, tanórát a Szolgáltató. Egy fajta tanórát értékesít a Szolgáltató. Jelenleg csak online tanórát értékesít a Szolgáltató, amikor a diák nincs jelen a fizikai valójában, hanem Skype, Viber vagy az itt meg nem nevezett egyéb szoftver segítségével internetes kapcsolat révén videó és hang kapcsolat által kommunikál a tanár és a diák egymással. Normál tanórát vagy más néven hagyományos tanórát jelenleg nem értékesít, amely előre megbeszélt helyszínen a diák személyes fizikai megjelenésével történik.

4.2. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

4.3. A Webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.6. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a fent feltüntetett elérhetőségek valamelyikén felveszi a Szolgáltatóval a kapcsolatot. Aa Felhasználó kéri az egyeztető email elküldését a Szolgáltatótól. A Szolgáltató és a Felhasználó kölcsönösen megállapodnak a tanítandó diák személyéről, a tanórák jellegéről, időtartamáról, tanóra kezdési időpontjáról, illetve az adott időszak alatt a tanórák darabszámáról. A Felhasználó megadja a Szolgáltatónak a számlázási adatait. Magánszemély esetén a számlázási nevet, címet, telefonszámot (mobilszámot) emailcímet. Vállalkozás esetén a vállalkozás nevét az adószámát, székhelyének pontos címét, a kapcsolattartó nevét, email címét, telefonszámát (mobilszámát.) A szolgáltató a megbeszélés után egyeztető e-mailt küld a webaruhaz@lipovszky-matek-fizika.hu emailcímről a Felhasználónak a Felhasználó által megadott email címre. A Felhasználó az egyeztető email birtokában elvégzi a regisztrációt és megkezdi a vásárlást.

5.2. Az egyeztető email tartalmazza az 5.1 pontban megadott adatokat. Az egyeztető email tartalmától eltérni a vásárlás folyamata során tilos. Az egyeztető email hiánya, illetve az azokban foglaltaktól való eltérés vásárlás létrejötte esetén a vásárlás érvénytelen. A Szolgáltató sem a tanórák megtartására, sem a kifizetett pénzösszeg visszafizetésére nem kötelezhető.

5.3. Felhasználó az egyeztető email birtokában regisztráció nélkül megkezdheti a vásárlást.

5.4. Felhasználó a birtokában lévő egyeztető email alapján kiválasztja a tanórát és a darabszámot.

5.5. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.6. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, folytatja a webáruházban a böngészést. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Ha a Felhasználó rendelkezik kedvezményt biztosító „Kupon kóddal” azt itt adhatja meg amit a „Kupon beváltása” gombbal érvényesíthet. Mennyiség véglegesítéséhez és a „kosár frissítése” gombra kattint a Felhasználó.

5.7. Felhasználó a „Tovább a Pénztárhoz” gombra kattint majd megadja a vezeték nevét, keresztnevét, szállítási címét, telefonszámát, email címét. A Felhasználó a birtokában lévő egyeztető email alapján megadja a tanítandó diák nevét és a tanórák kezdési időpontját/időpontjait majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.7.1. Fizetési módok:

Internetes kártyaelfogadással: Felhasználónak internetes kártyaelfogadással fizetheti meg a rendelés összértékét a CIB Bank Zrt. biztonságos fizetési rendszerén keresztül. A Bank fizetési oldalán a bankkártyájának a számát  a lejárati dátumát  (hó/év)  valamint kártyája  CVC/CV2 kódját kell  megadnia.  Más  adatot  a Bank  nem kér  Öntől. Nincs  ellenőrző  oldal  a megadott  adatainak  áttekintésére,  így  a tranzakció  egyből végbemegy  a “Fizetés” gombra  kattintva / érintve. Ezért, kérem  legyen szíves  ellenőrizze,  hogy  helyesen  adta  meg  kártyájának  adatait mielőtt a “Fizetés” gombra  kattint vagy érint, a sikeres fizetés érdekében!

Közvetlen banki átutalással: A Felhasználónak módjában áll közvetlen banki átutalással kiegyenlíteni az órák árát. Ha ezt választja a Felhasználó, a rendelést visszaigazoló emailben megkapja a banki utalás részletes adatait (lásd fentebb a 1. Szolgáltató adatai pont alatt). Az email tartalmazza, hogy az utalásnak meg kell érkrznie a tanóra megkezdéséig, a közlemény rovatnak tartalmaznia kell a tanítandó diák nevét, a tanóra rövid nevét és a tanóra kezdésének időpontját (időpontjait).

PayPal-on keresztül: A felhasználónak van lehetősége PayPal fiókjával fietni, abban az esetben, ha külföldi és nem tud a CIB Bank biztonságos bankkártyaelfogadó rendszerén keresztül a bankkártyájával fizetni. Minden más esetben a közvetlen banki átutalási és bankkártyás fizetés a megengedett.

5.8. Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.9. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget és kedvezményt tartalmaz. A Szolgáltató számlát allít ki amint a fizetendő végösszeg a Szolgáltató bankszámlaszámán jóváírásra kerül. A számla elkészültéről az értesítőt a Felhasználó a vásárláskor megadott email címre kapja meg az InfoCentrum Szoftver Stúdió Bt. Távszámla oldaláról (http://tavszamla.infocentrum.hu). Az értesítő e-mailben elhelyezett linkre kattintva a Felhasználó számára elérhetővé válik az a felület, ahonnan a távszámlát kinyomtathatja. Minden távszámla 2 hétig tölthető le. A távszámla csak egyszer nyomtatható, így ha a Felhasználó egyszer már rákattintott a számla nyomtatás gombra, akkor a gomb a későbbiek során már nem lesz elérhető. A távszámla felületén a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a számlához megjegyzést/ hozzászólást fűzzön. A hozzászólásokról a számla kiállítója a számlázó programban megadott e-mail címre értesítést kap. A számlához kapcsolódó egyeztetések a távszámlához tartozó linken a későbbiek során is elérhetőek.

5.10. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, va gy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.11. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.12. Ha a Felhasználó vagy az általa tanítandó diák a kifizetett tanórákat bármilyen indokkal nem veszi igénybe a fennmaradó tanórák ellenértékének visszafizetésére nincs mód.

5.13. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.14. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg vásárlása során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.15. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, de mivel az egyeztető email szolgált a vásárlás alapjául szerződés jött létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Visszaigazolást a Szolgáltató nem küld, mivel a megrendelés az előre megbeszélt órakezdést az egyeztető email tartalmazza.

6.2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 5 munkanapon belül kezdődik meg a rendelés során megadott órakezdési időpontokban.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a megvásárolt tanórák megtartására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a Felhasználó által tanítandó diákja a tanórákon való részvételre köteles. A Felhasználó a szolgáltatás jellegéből kifolyólag a szerződéstől nem állhat el.

7. PANASZKEZELÉS RENDJE

7.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

7.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

7.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

7.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

7.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

7.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

7.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

7.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

7.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

7.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

7.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
• az eljáró bíróságot;
• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

8. SZERZŐI JOGOK

8.1. Miután a https://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a http://www.lipovszky-matek-fizika.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

8.2. A https://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

8.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

8.4. Tilos a https://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalm azás használata, amellyel a http://www.lipovszky-matek-fizika.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

8.5. A https://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

8.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

9. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
Letölthető a következő linkről:
http://www.lipovszky-matek-fizika.hu/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

Recsk, 2022. április 25.